{{ subject }}
{{ body|raw }}
- {{ theme.getThemeConfig("theme_name") }}